bán sỉ dép có chính sách rõ ràng

Tổng đơn hàng tối thiểu (it nhất ) là 30 đôi gửi tỉnh .
Lấy ít hơn 30 đôi chịu phí vận chuyển thêm từ kho ra nhà xe ! tính theo giá Goviet – Grab
Một  màu lấy ít nhất 1 ri (5 đôi đủ số)từ 35-39 hoặc từ 39-42
Không phân biệt màu và số lượng của từng mẫu